Privacyverklaring

Stichting Hidde Helpt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Stichting Hidde Helpt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:
– wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel en welke persoonsgegevens het betreft zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
– de verwerking van uw persoonsgegevens uitsluitend worden beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– wij op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, wij u hierop willen wijzen en deze willen respecteren. Als Stichting Hidde Helpt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: info@hiddehelpt.org.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hidde Helpt verwerkt voor de volgende doeleinden:
– sluiten van een schenkingsovereenkomst. Voor dit doel kunnen wij de volgende gegevens van de donateur vragen en opslaan: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nr. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze bestemd zijn, dat wil zeggen het incasseren van de donaties zoals in de overeenkomst vastgelegd door onze bank en het onderhouden van contact met de donateurs.
– daarnaast worden van instanties, bedrijven, scholen, kerken en particulieren giften ontvangen zonder dat er sprake is van met gevers vastgelegde afspraken. Uitsluitend via de bankafschriften komen wij in het bezit van namen en IBAN-nummers van de gevers.

De verstrekte en ontvangen gegevens zullen wij nooit aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld indien de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Bewaartermijn
Stichting Hidde Helpt bewaart persoonsgegevens van donateurs met een schenkingsovereenkomst niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (uitvoering van de overeenkomst), dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens van donateurs met een schenkingsovereenkomst worden om fiscale redenen nog 7 jaar na einde van de overeenkomst bewaard en daarna vernietigd.

Foto’s en sociale media
Stichting Hidde Helpt maakt gebruik van sociale media, waaronder een website. Wij vragen om toestemming voordat dat foto’s van personen worden gemaakt en gepubliceerd op deze media, al dan niet met vermelding van naam.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
– alle personen die namens Stichting Hidde Helpt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– alleen bestuursleden en personen die het voor de uitoefening van hun taak nodig hebben, hebben toegang tot persoonsgegevens;
– wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– het bestuur is doordrongen over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten betreffende uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. In dit privacy statement staat hoe u contact met ons kunt opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen u adequaat te identificeren. Dit kan b.v. door een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen, daarbij de pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. U kunt dit eenvoudig doen met de KopieID app van de Rijksoverheid.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
Stichting Hidde Helpt kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van onze privacyverklaring blijven in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.